ประวัติความเป็นมาของเครื่องเล่นดนตรีสากล

เสียงดนตรีนั้น ได้ถือกำเนิดก่อเกิดมาบนโลกนี้ จากการได้ยินเสียงของธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์ในยุคโบราณ มนุษย์ได้ รับรู้ , ลอกเลียน ,  ศึกษาจังหวะ , ระดับเสียง ,  ความกลมกลืน รวมทั้งความแตกต่างของเสียงแต่ละประเภท จากสิ่งที่อยู่ในร่างกายของคนเรา นั่นก็คือชีพจรการเต้นของหัวใจ โดยดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตก ได้ถือกำเนิดมาจากความมุ่งหวัง เพื่อต้องการก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าซึ่งมาจากหลักปรัชญากรีกโบราณ หรือ 800 ก่อนคริสตกาล ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา รวมทั้งการบ่มเพาะให้เกิดความงดงามภายในจิตใจ ด้วยงานศิลปะ , บทกวี , ดนตรี , ละคร และ ระบำรำฟ้อน มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างสรรค์ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ช่วงประมาณ 585-479 ก่อนคริสตกาล ชาวกรีก นาม Pythagoras เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการเกิดเสียงขึ้น ได้มาจากการคำนวณรอบการสั่นสะเทือนของสายเสียงนั่นเอง และเขาก็ได้ข้อสรุปว่า ถ้าสายสั้นกว่าจะได้เสียงสูงกว่า ถ้าสายยาวกว่าจะได้เสียงต่ำกว่า พอการค้นพบนี้ได้แพร่กระจายออกไป ชื่อเสียงของ pythagoras ก็โด่งดังไปทั่วยุโรป ประวัติวิวัฒนาการของดนตรีสากล เครื่องดนตรีเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมนุษย์ได้เรียนรู้การสร้างเครื่องดนตรี ซึ่งมาจากธรรมชาติรอบตัว นั่นก็คือ ปรบมือ […]

Read More